Biotexnologiya

Biotexnologiya

Posted on

RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA
QISHLOQ XO‘JALIK
BIOTEXNOLOGIYASI

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi
tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan

TOSHKENT -2010

Batafsil


P.S.Sobirov, A.K.Kaxarov, A.A.Xushvaqtov

GENETIKA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’Iim
vazirligi tomonidan oliy o’quv yurtlari uchun darslik
sifatida tavsiya etilgan

T o s h k e n t -2015

Batafsil


Q.Davranov Biotexnologiya:

Ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari

2008 yil 506 bet

Batafsil


М. АБЕРКУЛОВ,  Ф. ДЖАСИМОВ

ЧОРВАЧИЛИКДА

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Ўқув қўлланма Тошкент – 2009

Batafsil