Veterinariya

Veterinariya

Posted on

X. S. Salimov, B. Sayitqulov, I. X. Salimov

Veterinariya mikrobiologiyasi, Virusologiyasi, epizootologiyasiga oid izohli lug’at va ma’lumotnoma

«Tafakkur nashriyot>
Toshkent – 2013

Batafsil

SAMARQAND QISHLOQ XO’JALIK INSTITUTI
BOZOROV X.K., ABDULAKIMOVA A.B.

Veterinariya virusologiyasi
o’quv qo‘llanma Samarqand – 2015

Batafsil

ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ ШАРОИТИДА ЧОРВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
(ФЕРМЕР, ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ ВА МУТАХАССИСЛАР УЧУН ҚЎЛЛАНМА)
МУАЛЛИФ: МАЪРУЗАЧИ – ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ НОМЗОДИ, ДОЦЕНТ
МЕНГЛИЕВ ҒАЙРАТ АКРАМОВИЧ

ТОШКЕНТ-2018

Batafsil

САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

ВЕТЕРИНАРИЯ АСОСЛАРИ

С А М А Р Қ А Н Д 2 0 1 2 йил

Batafsil

Hayvonlarning yuqumsiz kasalliklari, akusherlik va ginekologiya kafedrasi

B.M.ESHBURIEV

VETERINARIYA AKUSHERLIGI

Samarqand – 2017

Batafsil

Yunus Salimov

Veterinariya farmakologiyasi

O’quv qo’llanma

Kasb ta’limi, veterinariya bakalavriat yo’nalishlarining talabalari uchun mo’ljallangan

Toshkent 2019

Batafsil

Hayvonlar kasalliklari Ma’lumotnoma,

o’quv qo’llanmasi

Batafsil

Biotexnologiya

Biotexnologiya

Posted on

RA’NO ARTIKOVA, SAYYORA MURODOVA
QISHLOQ XO‘JALIK
BIOTEXNOLOGIYASI

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi
tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan

TOSHKENT -2010

Batafsil


P.S.Sobirov, A.K.Kaxarov, A.A.Xushvaqtov

GENETIKA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’Iim
vazirligi tomonidan oliy o’quv yurtlari uchun darslik
sifatida tavsiya etilgan

T o s h k e n t -2015

Batafsil


Q.Davranov Biotexnologiya:

Ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari

2008 yil 506 bet

Batafsil


М. АБЕРКУЛОВ,  Ф. ДЖАСИМОВ

ЧОРВАЧИЛИКДА

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Ўқув қўлланма Тошкент – 2009

Batafsil