Xalqaro menejment

Xalqaro menejment

22 N.Q.Yo’ldoshev, Z.J.Adilova, M.G.Umarxodjayeva, N.R.Kadirxodjayeva Xalqaro menejment / Darslik: – Toshkent. «Sano-standart» nashriyoti, 2019

– 320 bet.

Xalqaro menejment boshqarishning alohida tiiri bo’lib, uning asosiy maqsadlari turli mamlakatlarda biznes yuritish imkoniyatlaridan va ularga mos ravishda mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, demografik. madaniy va boshqa xususiyatlaridan hamda davlatlararo munosabatlardan foydalanish evaziga finnaning raqobat afcalliklarini shakllantirish, rivojlantirish va foydalanish hisoblanadi.