O’simlikshunosik

O’simikshunoslik X. N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi
huzuridagi Muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan
5410200-Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo ‘yicha)
bakalavriat ta ’lim yo ‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun
darslik sifatida tavsiya etilgan