Nemis tili Abdullayeva

Nemis tili A. B. Abdullayeva

O’ZBEKISTON RESPUBLlKASI OLlY VA O’RTA MAXSU~TA’LlM
VAZIRLIGI

o ‘zbekiston Respublikasi oliy va o ‘rta maxsus ta’lim vazirligi. to-
monidan darslik sifatida tavsiya etilgan Toshkent 2009 yil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *