“Islom falsafasiga kirish: Kalom ilmi”

“Islom falsafasiga kirish: Kalom ilmi” Sh. Sirojiddinov

0 ‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
tomonidan o‘quv qo‘llanma sifatida
tavsiya etilgan.

Taqri/chilar: Shayx Abdulaziz Mansur;
f. f. d., prof. N. Kornilov;
f. f. n., dotsent D. Po’latova
Sh. Sirojiddinov
S60 Islom falsafasiga kirish: Kalom ilmi: Olquv qo‘ll./
Sh. Sirojiddinov; 0 ‘zR oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.

  • Toshkent: Iqtisod-Moliya», 2008. – 132 b.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *