GENETIKA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI

P.S.Sobirov, A.K.Kaxarov, A.A.Xushvaqtov 

GENETIKA VA BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’Iim
vazirligi tomonidan oliy o’quv yurtlari uchun darslik
sifatida tavsiya etilgan.

Darslik/ Samarqand, 2015 йил 340 b.

T o s h k e n t -2015

Mazkur darslikda genetika fani taraqqiyotining qisqacha tarixi,
o’zgaruvchanlik xillari va uni o’rganish usullari, irsiyatning sitologik
va molekulyar asoslari, biotexnologiya va gen injeneriyasi, G.Mendel
tomonidan aniqlangan irsiy qonuniyatlar, irsiyatning xromosoma
nazariyasi va jins genetikasi, shaxsiy taraqqiyotning genetik asoslari,
mutatsion o’zgaruvchanlik, populyatsiyalar genetikasi, inbriding,
inbred depressiya va geterozis, immunitet va irsiy kasalliklar
genetikasi, irsiy chidamlilikning naslga berilishi, immunogenetika va
oqsiilar bo’yicha irsiy polimorfizm, hayvonlar fe’l -atvor genetikasi,
xususiy genetika -uy hayvonlarining genetikasi, evolyutsion ta’limot
va genetika kabi muhim masalalar bayon etilgan.
Darslik Agrar Universitetlari, qishloq xo’jalik institutlari
bakalavrlari, magistrlari va ilmiy izlanuvchilari uchun mo’ljallangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *