Baliq kasalliklari

Baliq kasalliklari

A.S.DAMINOV, SH.N.NASIMOV, V.A.GERASIMCHIK,
S.B.ESHBURIYEV, F.I.QURBONOV

( 0 ‘quv qo‘llanma)
5111000 – Kasb ta ’limi (5440100 – Veterinariya) va 5440100 – Veterinariya
ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan

UO’K: 280.693.32
К: 47.2.(Узб)
A.S.Daminov, Sh.N.Nasimov, V.A.Gerasimchik, S.B.Eshburyiev,
F.I.Qurbonov. BALIQ KASALLIKLAR1. o‘quv qo’llanma.
Toshkcnt, “Navro’z” nashrivoti, 2020. 220 bet.
Ushbu o’quv qo’llanma ikki qismdan iborat bo‘lib, I qismi –
“Umumiy ixtiopatologiya” da baliqlarning anatomik tuzulishlari,
biologik o‘ziga xosliklari, ixtiopatologik tekshirishning umumiy va
xususiy usullari hamda profilaktika va davolash ishlarining asoslari
bayon qilingan. II qismi – “Xususiy ixtiopatologiya”da baliqlar orasida
keng tarqalgan va baliqchilik xo‘jaliklariga turli darajada iqtisodiy zarar
yetkazadigan infeksion, invazion va yuqumsiz kasalliklar, ulaming
tashhisi, oldini olish, davolash va qarshi kurashish chora-tadbirlari
bo’yicha ilm-fan yangiliklari, yangi ilmiy yechim va ishlanmalari
haqidagi ma’lumotlar bayon qilingan.
0 ‘quv qo’llanma oliy o’quv yurtlarining 5111000 – Kasb ta’limi
(5440100 – Veterinariya) va 5440100 – Veterinariya ta’lim yo’nalishida
tahsil oluvchi bakalavr talabalariga. shuningdek, mustaqil izlanuvchilar,
katta ilmiy xodim hamda veterinariya amaliyoti mutaxassislariga
mo’ljallangan.
Taqrizchilar: R.B.Davlatov – Parazitologiya va veterinariya ishini tashkil etish
kafedrasi professori, veterinariya fanlari doktori.
A.R.Qurbonov – Baliqchilik ilmiy tadqiqot instituti direktori,
qishloq xo’jalik fanlari bo’yicha falsafa (PhD) doktori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *