Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi

Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi

S.U. Mehmonov, D. Y. Ubaydullayev Toshkent 2013

O ‘zbekiston Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus
ta ’lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan.

«Sano-standart» nashriyoti
Toshkent-2013

KBK: 65. 052
M47
Mualliflar:
S.U.Mehmonov, D.Y.Ubaydullayev
Muharrir:
Abdumurod Tilavov,
Filologiya fanlari nomzodi
Taqrizchilar:
B. Pardayev – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G‘aznachiligi boshqarma boshlig‘i , i.f.n.
R.Holbekov – Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti
“Buxgalteriya hisobi” kafedrasi mudiri, i.f.d., professor
A.Karimov – Toshkent moliya instituti o‘quv ishlari bo’yicha
prorektori, i.f.d., professor
Mazkur darslikda budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning
dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari yoritilgan. Darslikda budjet
tashkilotlarida buxgalteriya hisobiga doir iboralar, tushunchalar, o’zlashtirish uchun
savollar, testlar, adabiyotlar ro ‘yxati keltirilgan.
Darslik Oliy ta’lim muassasalari 5230900 – “Buxgalteriya hisobi va audit”
(tarmoqlar bo’yicha) hamda 5341806 “Budjet hisobi va nazorat” yo’nalishlari va
ularning negizida tayyorlanadigan mutaxassisliklar talabalari, o‘qituvchilar, ilmiy
xodim izlanuvchilarga mo’ljallangan bo ‘lib, undan budjet sohasida faoliyat
k o ’rsatayotgan buxgalter mutaxassislar, shuningdek, bu fanga qiziquvchilar
foydalanishlari mumkin.
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi/ S.U.Mehmonov,
D.Y.Ubaydullayev – Toshkent: «Sano-standart» nashriyoti,
2 0 1 3 .-4 5 6 бет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *